Sabtu, 29 Oktober 2011

Doa Untuk Pelantikan Pejabat Negara

Om A Brahman brahmano brahmawarcasi jayatman
raste raajanah sura isawyo tiwyadhi maharatho jayatam
dogdhri dhenuryodanad wanasuh saptih purandhiryosajisnu
ratesthah sabheyo yuwasya jayamanasya wiro jayatam
nikaame-nikaame nah parjanyo warsatu phalawatyo na
osadhayah pacyantam yogaksemo nah kalpataam

Tidak ada komentar:

Posting Komentar