Selasa, 25 Oktober 2011

Mantra Hindu

Sembah Śiwa Amrta :
OM Hrāng Hrīng sah paramaśiwa-amrta ya namah.


Aturi Kang Toya Puspa, Gandhāksata, Wījā :
OM Puspa dantā ya namah. (sekar)
OM Sri Gandheśwarya ya namah. (miyik-miyikan)
OM Kung Kumāra Wījā ya namah (Bija/Beras)
OM Ang Dhūpa dīpa-astrā ya namah (Dupa)

Ngarga Tirta :
OM Gangga Dewi Maha punyam, Gangga salanca medini, Gangga tarangga samyuktam, Gangga dewi namu namah.
OM Śri Gangga Mahadewi, Anuksma-amrta jiwani, Ongkara aksara jiwatam, Tadda-amrta manoharam.
OM Utpeti ka suram ca, Utpeti ka tawa goras ca, Utpeti sarwa hitan ca, Utpeti Śrī wahinam ya namah swāhā.
( Raris uder kang toya ping tiga, saha uleng ning kahyun )
Mantra :
OM Bhūr Bhuwah Swah swāhā Mahāganggayai tīrtha pawitrani ya namah swāhā.
( Raris masirat ring angga ping tiga )
Mantra :
OM Ang Brahmā-amrtā ya namah
OM Ung wisnu- amrtā ya namah
OM Mang Īśwara-amrtā ya namah

Ngaksama
Om Ksama swa mām mahādewa, Sarwa prāni hitāng karah
Māmmoca sarwa pāpebhah, Pālayaswa sadāsiwa

Om Papoham papo karmaham, Papa-atma papa sambhah wah
Trahimam pundari kaksah, Sabahya bhyantara suci.

Om Ksantawya kayiko dosah, Ksantawya waciko mama
Ksantawya manaso dosah, Tat pramadat ksama swamam.

Nunas Waranugraha
Om Anugraha manoharam, Dewa data nugrahakam
Arcanam sarwa pujanam, Namah sarwa-nugrahakam.

Om Dewa-Dewi maha siddhyam, Yadnyanta nirmala-atmakam
Laksmi siddisca dirghayu, Nirwighna sukha wreddhisca.

Om Anugraha ya namah swaha


sumber : http://cara-bali.blogspot.com/2010/05/mantra-hindu.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar