Rabu, 23 November 2011

Guru Mantra

Guru Mantra

Gurur Brahmaa Gurur Vishnu
Gurur Devo Maheshwarah
Guru Saakshaata Parabrahma
Tasmai Shri Guruve Namah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar