Kamis, 24 November 2011

Shri Wisnu Mantra

SHAANTAAKAARAM
BHUJAGASHAYANAM
PADMANAABHAM SURESHAM
VISHWAADHAARAM
GAGANASADRASHAM
MEGHAVARNAM SHUBHAANGAM
LAKSHMIKAANTAM
KAMALANAYANAM
YOGIBHIRDHYAANAGAMYAM
VANDE VISHNUM
BHAVABHAYAHARAM
SARVALOKAIKANAATHAM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar