Selasa, 29 November 2011

Ngaksama


Om Ksama swa mām mahādewa, Sarwa prāni hitāng karah
Māmmoca sarwa pāpebhah, Pālayaswa sadāsiwa

Tidak ada komentar:

Posting Komentar