Senin, 14 November 2011

Mantra Menanam Ari-Ari

OM BRHATSUMNAH PRASAVITA NIVESANO
JAGATAH STHATURUBHAYASYA YO VASI
SA NO DEVAH SAVITA SARMA YACCHATVASME
KSAYAYA TRIVARUTHAM AMHASAH

Tidak ada komentar:

Posting Komentar