Kamis, 24 November 2011

The Navagraha Mantra

Surya : Om hram hreem hroum sah suryaya namah
Chandra  : Om shram sreem shraum sah chandraya namah
Mangala : Om kram kreem kroum sah bhaumaya namah
Budha : Om bram breem broum sah budhaya namah
Guru : Om jhram jhreem jroum sah gurave namah
Shukra : Om dram dreem droum sah shukraya namah
Shani  : Om pram preem proum sah shanaischaraya namah
Rahu : Om bhram bhreem bhroum sah rahave namah
Ketu : Om shram shreem shroum sah ketave namah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar