Jumat, 09 Desember 2011

Acamanyam (Ngelukat, yajamana minum tirta, yang lain mesirat)

Om amrta pastaranam asi – svaha Om amrta pidhanam asi – svaha
Om sathyam yasyah srir mayisrih svayetam – svaha

Tidak ada komentar:

Posting Komentar