Jumat, 09 Desember 2011

Jala Sinchana (Mantram Pemercikan Tirta)

Om adite anu man ya sva (Timur)
Om anu mate anu man ya sva (Barat)
Om saras watya anu man ya sva (Utara)
Om devah savitah prasuma yagyam prasuva yagya patim bhagaya 
divyo gandharavah ketapuh Ketam na punatu vachasya pati 
vacham nan sva datu (Sekeliling)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar