Rabu, 14 Desember 2011

Mantram Vibhuti

Paramam pavithram baba vibhuthim Paramam vichithram leela vibhuthim
Paramaartha ishtaartha moksha pradhaanam Baba vibhuthim idham asrayami

Tidak ada komentar:

Posting Komentar