Jumat, 09 Desember 2011

Mantra Kayu Api (Persembahan kayu dengan ghee 4 x) - Yayur Veda I

Om ayam ta idma atma jataveda stene dhyasva Vardhasva cedha vardhaya 
casman prajaya Pasubhir brahma varca senana dyena Samedhaya svaha
Idamagnaye jatavedase idam na mama
Om samidhagnim duvasyata girtair bodha yatatihim Asim havya juhotana svaha
Idam agnaye idam na mama
Om susamiddhaya socise gihrtam Tivram juhotana Agnaye jatavedase svaha
Idam agnaye jatavedase idam na mama
Om tantva samidbhiangiro gihrtena vardhayamasi Brhacchocaya visthaya svaha
Idam agnaye angirase idam na mama

Tidak ada komentar:

Posting Komentar