Jumat, 09 Desember 2011

Mahaabisekaha

Om apohista mayo bhuvaha tana oorjae dadhatana
Mahaeranaaya chakshase Yohava shivatamo rasaha tasya bhaajayatae hanaha
Ushateeriva mataraha Tasma aranga mamavaha yasya khsayaaya jinvatha
Apo janayathaca naha

Tidak ada komentar:

Posting Komentar