Jumat, 09 Desember 2011

Bhuta Yajna

Om Agnaye svaha Om Somaya svaha
Om Agnisomabhyam svaha Om Visvebhyo devebhyah svaha
Om Danvantaraye svaha Om Kuhvai svaha
Om Anumatyai svaha Om Prajapataye svaha
Om Dyavaprthivibhyo svaha Om Svistakrte svaha

Tidak ada komentar:

Posting Komentar