Jumat, 09 Desember 2011

Kalasha Puja

Om kalashasya mukhae visnuhu kantae rudraha sama ashritaha
Mulae tatra srthitho brahma madhyae maatrahaganaha smritaha
Gange ca yamune caiva Godavari sarasvati 
Narmade sindho kaveri Jale ‘smin sannidhim kuru
(Om imam mae gangae yamunae sarasvati shutudri
Sthomum shacata parushnya asuknya maruddvri dhae
Itasthayaarjeekeeyae srhinuhyaa)
Kalashadevataabhyo namaha
Gandha pushpakshataan samarpayami

Tidak ada komentar:

Posting Komentar