Jumat, 09 Desember 2011

Taccaksur Devahitam Mantram – Yajur Veda 36.25

Om Taccaksur devahitam Purastacchukram uccarat
Pasyema saradah satam Jivema saradah satam
Srnuyama saradah satam Prabravama saradah satam
Adinah syama saradah satam Bhuyasca saradah satat
Om Veeryam asi veeryam mayi dhehi Om Balam asi balam mayi dhehi
Om Tejo asi tejo mayi dhehi Om Ojo asi ojo mayi dhehi
Om Manyur asi manyum mayi dhehi Om Saho asi saho mayi dhehi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar