Jumat, 09 Desember 2011

Sankha Puja

(Om tvam puraa sagarotpanno Vishnuna vidhritaha karae
Manitaha sarvadevaishcha Paanchajanyam namostute)
(Om tava nadaena jimuta vidravanti suraasuraha
Shashaankaayutadiptaha paanchajanyam namostute)
Om shankham chandraarkadaivatyam Madhye varunadaivatam
Pristim prajaapatim vindyaa Dagrae ganggaasarasvati
Om shankhadevataabhyo namaha
Gandhaakshatapushpam samarpayaami

Tidak ada komentar:

Posting Komentar