Jumat, 09 Desember 2011

Mantra Navagraha

Om Hrim hrim Suryaya namah
Om Aim klim Somaya namaha
Om Hum shrim Mangalayai namah
Om Aim strim shrim Budhaya namah
Om Hrim kleem hoom Brihaspataye namah
Om Hreem shreem Shukraya Namah
Om Aim hreem shreem Sanischaraya namah
Om Aim brim Rahave namah
Om Hreem aim Ketave namah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar