Jumat, 09 Desember 2011

Puja Ganesha

Om Ganesha pujanae vighnam nirmalam jagataam bhavet
Nirvyaadhihi surya pujaayaam Shucihi sri vishnum pujanae
Om Gajaananam bhuta ganaadi sevitam Kapittha jambu phalasaara bhaksitam
Umaasutam shoka vinaasha kaaranam Namaam vighneshvara paada pankajam
Umaamahesvarabhyam namaha Srimanmahaganadhipataye namaha
Om Shreem hreem kleem ganeshavaraaya Brahmaroopaaya chaaravae
Sarva siddhi pradeshaaya Vighneshaaya namo namaha
Om Shreem hreem kleem glaum gam ganapataye
Vara varada sarva janamme vashamanaya svaha
Om Aadityam gananaathamcha Deveem rudram cha kesavam
Pancha daivatam ityuktam Sarva karmasu pujayaet
Om Aakaashasyaadhip vishnur Agnaeshahaiva maheshvree
Vaayoho suryaha kshitaer esho Jeevanasya ganaadhipaha
Om Mahaavignaan pramuchyatae Om Mahaapaapaan pramuchyatae
Om Sarva doshaan pramuchyatae Om Sarva sarvavid bhavati
Om Sarvebhyo devatabhyo namaha Om Sarvebhyo brahmanebhyo namaha

Tidak ada komentar:

Posting Komentar