Jumat, 09 Desember 2011

Vyahtri Homa Mantra

Om Bhur sváhá idam agnaye idam na mama
Om Bhuvah sváhá idam vayuvae idam na mama
Om Svah sváhá idam suryaya idam na mama
Om Bhur bhuvah svah sváhá idam prajapataye idam na mama

Tidak ada komentar:

Posting Komentar